• idag
  28 okt
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  29 okt
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  30 okt
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  31 okt
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  1 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Arbetsterapeutens viktiga roll i Säffle kommun

Insändare
PUBLICERAD:
Åtta arbetsterapauter i Säffle kommun har skrivit insändaren.
Foto: Claudio Bresciani/TT

Idag höjs röster nationellt för att Sverige måste rusta för den rehabilitering som krävs efter coronapandemin samt för den kommande rehabiliteringsskulden då bland annat planerade operationer fått ställas in. En oklar framtid med förändrad demografi, en åldrande befolkning, gör att hälso- och sjukvården behöver se över vilka behov som kan komma att uppstå, och som faktiskt redan nu finns.

Nedan listar vi punkter som vi önskar lyfta fram för att visa på arbetsterapeuters viktiga roll i de samhällsutmaningar som vi, nationellt i Sverige och lokalt i Säffle kommun, ställs inför. Arbetsterapeutiska åtgärder ger förutsättningar för att personer som har svårigheter att klara sina dagliga aktiviteter, får möjlighet till självständighet och delaktighet i vardagen.

• Det är oklart hur rehabiliteringen efter pandemin kommer utvecklas, mycket tyder på att rehabiliteringsbehoven efter pandemin kommer att öka och att ett större ansvar läggs på kommunerna.

• Framflyttad eller utebliven rehabilitering kommer slå hårt mot enskilda individer och anhöriga, och ger ökade behov av omvårdnad.

• Nationellt höjs röster för att arbetsterapeuters kompetens behövs.

• Vår statsminister har i flera sammanhang lyft att äldreomsorgens kompetens måste höjas. Arbetsterapeuter har en tydlig och självklar roll i detta utvecklingsarbete.

• Förbättringsarbete och kvalitetsutveckling är ständigt pågående i modern hälso- och sjukvård och då behöver förutsättningarna finnas för det.

• Patienter idag är mer pålästa så nya krav på kompetensförsörjning finns för att möta de nya kraven som kommer.

• Arbetsterapeuter har kompetens i att bedöma rätt insatser i rätt tid, vilket är av vikt för att vård och omsorg ska kunna möta det ökade behovet. Den åldrande befolkningen ökar vilket innebär en stor samhällsutmaning.

I detta läge väljer Säffle kommun att minska med 1,0 arbetsterapeuttjänst.

Arbetsterapeuter i Säffle kommun är en resurs för:

• Äldreomsorgen – hemtjänst och särskilda boenden.

• Vi lyder under HSL men har ett tätt samarbete med biståndshandläggarna (som lyder under SoL) och ger dem mycket värdefulla underlag för beslut.

• Funktionshinderomsorgen – personliga assistenter och övrig LSS-verksamhet med gruppbostäder och daglig verksamhet.

• Socialpsykiatrin.

• Demensteamet.

• Personer som inte hör till något av ovanstående, men som en del av Ädelreformen, vänder sig till kommunens arbetsterapeuter. Skatteväxlingen gjorde att bedömning och förskrivning av hjälpmedel är ett kommunalt ansvar.

Vi ansvarar även för personer över 7 år i Säffle kommun som har behov av arbetsterapeutiska insatser. Vi har ett gott samarbete med regionen och vuxenhabiliteringen. Vi arbetar för att så smidigt som möjligt samverka för att främja självständighet, delaktighet och aktivitet i hemmet/skolan/daglig verksamhet.

Vår viktiga roll är att:

• möta patienter i hemmet samma dag, alternativt dagen efter hemgång efter sjukhusvistelse för att göra funktions- och aktivitetsbedömningar.

• sätta in åtgärder som är nödvändiga för att kunna klara sig i sin hemmiljö, att kunna fortsätta utföra vardagliga aktiviteter.

• att tillsammans med övriga i teamet bedriva hemrehabilitering en kortare tid för att ta hem patienter (lagen om utskrivningsklara).

Arbetsterapeuter har en viktig roll när det gäller att handleda och utbilda omvårdnadspersonal, både vad gäller teoretisk grund och förflyttningsteknik. Risken för sjukskrivningar av arbets- och belastningsskador ökar när personal inte har kunskap om vilket arbetssätt och teknik som är lämplig. Kostnaden för hjälpmedel ökar på sikt när personal inte har grundläggande kunskaper i förflyttningsteknik och det krävs mer kompensatoriska åtgärder (hjälpmedel) för att de skall kunna utföra sitt uppdrag. Risken för skador i samband med förflyttning och hjälpmedel minskar när personal får utbildning kontinuerligt.

Att utbilda omvårdnadspersonal är tidskrävande och är därmed inte möjligt att utföra med god kvalitet vid eventuella nedskärningar på tjänster, då det övriga arbetsterapeutiska uppdraget är alltför stort. I praktiken innebär detta att kommunen får köpa in utbildningstjänsten externt vilket är kostsamt men nödvändigt.

Vi arbetar utifrån förskrivningsprocessen vid förskrivning av hjälpmedel vilket enbart kan utföras av legitimerad arbetsterapeut/fysioterapeut. Vi förhåller oss till lagar och förordningar vid förskrivning av medicintekniska produkter. Vi bedömer typ av åtgärd/funktionsnedsättning/aktivitetsnedsättning - sätter in aktuell kompensatorisk åtgärd/hjälpmedel – gör riskanalys – följer upp kompensatorisk åtgärd/hjälpmedel – eventuellt fortsatt ny bedömning/åtgärd med målet att patienten ska klara sig mer självständigt och bli mer delaktig efter åtgärd.

Utöver hjälpmedelsförskrivning/kompensatorisk åtgärd är en stor del av våra insatser istället med ett förebyggande och förbättrande fokus. Det handlar om strategier i aktivitet, att främja det friska hos patienter samt ta vara på den funktion som finns och utveckla denna.

Arbetsterapeutiska åtgärder minskar behovet av stöttning av personal, minskar risken för fall och ger ökad självständighet i vardagliga aktiviteter. Detta ger ökad livskvalitét för de människor vi arbetar med.

Arbetsterapi är kostnadseffektivt för samhället.

Sandra Dahlgren

Agneta Erlingsson

Ing-Marie Runesson

Emma Andersson

Elsa Hinnersjö

Linn Nylén

Lina Ottersten

Pia Slinning

Arbetsterapeuter i Säffle kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.