Allvarligt misstag att flytta Lärcenter till Herrgårdsgymnasiet

Insändare
PUBLICERAD:
Det vore ett allvarligt misstag att flytta Lärcenter till Herrgårdsgymnasiet tycker lärarna som undertecknat insändaren.
Foto: Helena Ingman

Den 21 oktober fattar Barn- och utbildningsnämnden i Säffle beslut om att eventuellt flytta Lärcenters verksamhet till Herrgårdsgymnasiet. Motivet till detta påstås vara synergieffekter mellan vuxen- och ungdomsutbildning eftersom verksamheterna “liknar” varandra. Vid flera tillfällen har skolchefen kraftfullt förnekat att ekonomiska skäl skulle vara den bakomliggande orsaken.

Vi menar att detta vore ett allvarligt misstag om man ska ta sin utgångspunkt i vad som blir bäst för eleverna både på Säffle Lärcenter och Herrgårdsgymnasiet - alltså invånarna i Säffle kommun. Vid en enkätundersökning gjord av de båda lärarfacken visar det sig att 80 procent av lärarna på de båda skolorna är emot en sammanslagning och motiven tar i första hand avstamp i vad som blir bäst för eleverna.

All verksamhet i skolan ska enligt skollagen ta sin utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är inte enbart ett ansvar för enskilda lärare utan även för huvudmannen som organiserar verksamheten. Efter kontakt med Sveriges ledande forskare i vuxenpedagogik, tydliggörs dock att det inte finns någon forskning som påvisar positiva synergier av att vuxna och ungdomar lär eller vistas tillsammans. Snarare pekar trenden i forskningen mot att man i högre grad bör beakta vuxnas specifika behov och förutsättningar i lärandet, för att de ska lyckas och det skulle därför vara märkligt att placera eleverna tillsammans.

Inom Säffle kommun pågår en stor kommunövergripande satsning om att göra lärmiljöerna mer tillgängliga för eleverna. Vi menar att skolchef eller politiker inte kunnat presentera några som helst vinster för eleverna som inte skulle kunnat uppnås genom ett samarbete mellan de båda verksamheterna - ett samarbete som vi pedagoger dessutom under flera år efterlyst utan gensvar från skolledningen. Snarare pekar allt på att miljön kommer bli mer otillgänglig och vi befarar att det kommer leda till lägre måluppfyllelse.

Inom vuxenutbildningen innebär tillgänglighet inte enbart möjligheten till stöd och anpassning i klassrummet, utan också att vuxna människor har rätt att kunna kombinera sina studier med arbete och familjeliv. De nya lokalerna skulle innebära sämre tillgång till anpassade lokaler för flexibla studieformer och att vuxnas lärande behöver förläggas till sämre tider.

Många av eleverna inom vuxenutbildningen bär med sig tidigare misslyckanden kopplat till gymnasieskolan och upplever trygghet i att få komma till en annan skollokal med andra pedagoger. Detta är också något som behandlas i den pedagogiska forskningen. När detta påtalats för skolchefen så menar hon att de kan erbjudas plats i andra kommuner istället. Detta talar emot läroplanen där det står att vuxenutbildningen ska ägna särskild uppmärksamhet åt de elever som har svårast att nå målen. Med andra ord menar kommunen att de svagaste eleverna ska slängas ut med diskvattnet. Utifrån detta är det än mer anmärkningsvärt att ingen i beslutsfattande position tagit ansvar för att tillfråga eleverna om hur de ser på flytten.

Det är heller inte lyckosamt att många av de vuxna elever som vistas på vuxenutbildningen nu ska dela lokaler med sina barn. Ungdomar behöver ha egna frizoner där de får utvecklas utan överinseende från sina föräldrar. Då vi vet att det idag finns inslag av hedersrelaterad problematik ska detta inte förstärkas genom att ge de vuxna än större tillträde till ungdomars arenor.

Skolchefen slår ifrån sig lärarnas kritik och menar att det står för rädsla för förändring. Vi ser detta som ett gravt påhopp mot lärares professionella ställningstaganden. Som enkäten med lärarna visar, framgår det tydligt att det inte finns någon ovilja till förändring. Vi är positivt inställda till utveckling som innebär positiva effekter för våra elever - kommunmedborgarna i Säffle kommun. Hitintills har dock inga vinster kunnat presenteras utan det blir alltmer tydligt att detta enbart är en förtäckt strategi för att spara pengar och på sikt kunna avveckla tjänster.

Anders Magnusson, Anita Husmo, Anna Bjursén, Annette Lexell, Benita Antman, Björn de Boer, Carina Ragneheim, Cecilia Hahne, Christina Jarl, Francine Westberg, Gunilla Rydstern, Gunnel Svan, Henrik Hedström, Inga-Lill Fredriksson, Ingegerd Nygren, Inger Gerdén, Jimmy Allansson, Joel Toresson, Krister Alisson, Lena Carlsson, Lena Eriksson, Marcus Svensson, Marie Juberg, Rose-Marie Nilsson, Ruqayyah Alkhatib, Sophie Fahlin

Samtliga undertecknade är anställda på Säffle Lärcenter

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.