Läkarinsatserna på äldreboendena behöver stärkas

Debatt
PUBLICERAD:
Läkarinsatserna på äldreboendena måste stärkas, skriver Stig Andersson sin insndare.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Coronaepidemin har ställt den medicinska vården på äldreboenden och i hemsjukvård i fokus. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har därför gått igenom vården av äldre på särskilda boenden. Variationerna visade sig vara stora. På många håll framkom betydelsefulla brister.

• En femtedel av de äldre fick ingen individuell läkarbedömning enligt journalgranskningen.

• Ställningstagande om vård i livets slutskede har inte skett enligt regler och anvisningar.

• Brister i journalföringen gör att det inte går att följa vård och behandling av dem som haft misstänkt eller konstaterad covid-19.

Varför har det blivit så?

En orsak är att primärvården är underdimensionerad i förhållande till sina uppgifter. Den har inte kompenserats för att en stor del av de patienter som tidigare vårdades på sjukhus nu finns i hemsjukvård eller på äldreboenden. Dessa patienter är ofta multisjuka, sköra och beroende av omfattande läkemedelsbehandling. Att sköta uppgifterna på ett tillfredställande sätt kräver avsevärd tid och hög kompetens hos läkaren.

En annan orsak är det delade huvudmannaskapet. Kommunen ska stå för vården medan regionen har ansvar för läkarinsatserna. För att det ska fungera behövs avtal mellan kommun och region. De avtal som finns är ofta underdimensionerade i relation till behoven.

En tredje orsak är att läkare och vårdcentraler inte prioriterar dessa patienter högt nog. Enligt prioriteringslagen hör de till den högsta prioriteringsgruppen. Om inte regelbundna tider är avsatta för patienterna på äldreboendena får de ofta stå tillbaka för andra patienter, som också ligger på.

Svenska distriktsläkarföreningens ordförande, karlstadsläkaren Marina Tuutma, framhåller att utredning på utredning har visat på behovet av ökad satsning på primärvården. Likaså att läkarnas representanter och SKR enas om en miniminivå för den tid som läkare ska arbeta på äldreboenden.

Detta har påtalats tidigare men tillräckliga åtgärder har uteblivit. Den pågående coronaepidemin har nu tydligt demonstrerat behovet av förstärkta läkarinsatser. Alla parter har ett ansvar.

Läkarförbundet har beslutat att verka för att alla kommuner ska ha en medicinskt ansvarig läkare att vara partner till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Den läkaren ges ett övergripande ansvar för att den medicinska behandlingen inom hemsjukvård och på äldreboenden är av fullgod kvalitet. Läkaren kan vara deltidsanställd av kommunen eller svara för uppdraget genom ett avtal.

Det är hög tid för att åtgärda en gammal försummelse!

Stig Andersson

Pensionerad allmänläkare

Referenser:

Läkartidningen 2 dec 2020; sid 1630: Ta fram miniminivå för läkarinsatser på äldreboenden.

Läkartidningen 25 nov 2020; sid 1572: Livlig debatt om kommunala läkare.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.