Kan slussarna öppnas för att minska vattennivån i Byälven?

Insändare
PUBLICERAD:
Säffle kommun vill ha svar på flera frågor om slussen.
Foto: ST Arkiv

Oroade markägare längs Byälven hör av sig när vattenflödena börjar bli höga och man riskerar skador på invallningar och egendom. Den återkommande frågan är om slussarna kan öppnas i Säffle för att öka flödet och sänka vattennivån? Det finns som svar på den frågan olika uppfattningar om hur mycket en öppning av slussen påverkar vattennivån samt om slussen som är byggd för stilla vatten håller för påfrestningen av forsande vatten och de krafter som uppstår.

Om det är så att en öppning av slussen har en ringa påverkan på vattennivån och åtgärden snarare är av psykologisk natur för att visa att man gjort något, så blir eventuella skador i form av en kollapsad sluss katastrofala för bland annat vår småbåtstrafik och båtturismen.

Vårt kulturarv i form av Säffle stads vagga förstörs och det kommer att kosta mångmiljonbelopp att reparera den, samt dessutom eventuellt tvist om vem som ska betala. Slussen ägs av Staten via Sjöfartsverket och inte av kommunen.

Om däremot en öppning av slussen har betydelse för att minska vattennivån så kan det vara klokt att förstärka den för kraftiga vattenflöden och konstruera den så att den blir ett användbart verktyg för denna krishantering.

Vi tycker inte längre att denna fråga om slussarnas möjlighet att användas för hantering av höga vattennivåer kan fortgå i ovisshet om vad som gäller utan tar nu ett politiskt initiativ som vi kommer att väcka på nästa beredning för att så småningom hamna på kommunstyrelsens bord. Vi vill ge kommunledningen ett uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag för att utföra en utförlig utredning som ska ge svar på frågorna:

1.Vilken påverkan på höga vattenflöden i Byälven har en öppning av slussen i Säffle?

2.Håller slussens väggar i dag för kraftiga vattenflöden?

3.Om svaret är nej på fråga 2, går det att förstärka slussen så den håller och vad skulle det kosta?

4.Hur skulle en finansiering med möjlighet av ev bidrag från staten, MSB mfl, se ut för Säffle kommun när det gäller en förstärkning av slussen?

Man kan fråga sig varför inte detta initiativ tagits tidigare och det tycker vi är en berättigad fråga. Men det har ändå gjorts saker de sista åren, bland annat har Vänerns yta hållits på en lägre nivå för att kunna underlätta utflödet i Säffle, man arbetar med säkrare prognoser och tappningsstrategier för att styra vattennivån. Hittills har det fungerat men oron vid höga vattennivåer måste tas på allvar. Den sista tiden har också lägen med höga vattenflöden varit mera återkommande.

Arvika har också nu färdigställt sin invallning av Kyrkviken och det kommer att påverka Byälvens vattennivå uppåt då den är i drift. Dessutom gör den att gränsen för när samhällsviktiga funktioner drabbas av höga vattennivåer förändras uppåt i området utanför Arvika tätort.

Analogt med att det är räddningstjänsten som släcker bränder och inte politiker så är hanteringen av höga vattenflöden en fråga för räddningstjänsten och inte politiken, så också ett eventuellt beslut om att öppna slussen.

Politikens ansvar är att se till att vi har en kompetent räddningstjänst som utför sin uppgift på ett bra sätt och vår räddningstjänst gör ett utomordentligt bra arbete och har vårt fulla förtroende.

Däremot finns vi politiker med som beslutsfattare i stora avvägningar som rör kommunen övergripande i form av krisledningsnämnd och kommunfullmäktige om vi får förfrågningar från verksamheten som kräver politiska beslut, till exempel åtgärder som kan riskera stora ekonomiska risker för kommunen.

Men vår roll som politiker är också att lyssna på våra medborgare och näringsidkare, därför tar vi från Centerpartiet och Moderaterna detta politiska initiativ med att väcka frågan om eller hur slussen i Säffle kan vara ett verktyg för att hantera höga vattennivåer i Byälven.

Dag Rogne (C)

Kommunstyrelsens ordförande

Ola Johansson (M)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.