Skolchefen är transparent, lyhörd och tydlig

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Säffles skolchef Erica Andrén får massivt stöd av sina medarbetare, bland annat i förändringsarbetet kring Lärcenter.
Foto: Jenni Jansson
Replik angående artikel i Säffle-Tidningen om Säffles skolchef

Tisdagen den 19 januari publicerade Säffle-Tidningen en artikel om kritik som riktas mot skolchefen Erica Andrén i samband med barn- och utbildningsnämndens beslut om att flytta Lärcenters verksamhet till Herrgårdsgymnasiets lokaler.

Alla chefer i barn- och utbildningsförvaltningen arbetar på barn- och utbildningsnämndens uppdrag för att säkerställa kvaliteten i utbildningen inom den ekonomiska ram som ges. När ett behov av förändringar uppstår har chefer och rektorer alltid en dialog med berörd personal i den mån det politiska beslutet medger det i tid.

Detta görs bland annat på arbetsplatsträffar och i enhetsråd med fackliga representanter. Det är viktigt att synliggöra risker för barn och elevernas lärande samt risker i barnens, elevernas och personalens arbetsmiljö vid en eventuell förändring. Delaktigheten innebär att åsikter i sakfrågan diskuteras i dialog. Detta arbete dokumenteras i riskanalyser som tas fram tillsammans med personal och fackliga representanter och som utgör underlag för barn- och utbildningsnämnden när beslut ska fattas.

När ett beslut om förändring är fattat börjar ett arbete med att ta fram en konkret handlingsplan om hur den beslutade förändringen ska genomföras på ett sätt som fungerar för barn, elever och personal.

Vi chefer och rektorer som arbetar i barn- och utbildningsförvaltningen i Säffle kommun upplever att det finns en väl fungerande samverkan och tydliga rutiner för hur samverkan och dialog ska ske med personal och fackliga organisationer. Vi ser att personalens inflytande är en styrka och en förutsättning för att skapa en positiv arbetsplatskultur där vi tillsammans utvecklar vår verksamhet. Detta innebär dock inte att allas åsikter kan tillmötesgås i alla beslut.

Vi känner på inget sätt igen upplevelsen av att skolchef Erica Andrén utövar härskarteknik och sprider en tystnadskultur utan menar tvärtom att skolchef Erica Andrén arbetar för en förvaltning med hög grad av transparens, lyhördhet och öppenhet med en tydlig struktur för delaktighet.

Skolchef Erica Andrén har vårt fulla stöd i det utvecklingsarbete som bedrivs i barn- och utbildningsförvaltningen för att barn och elever i Säffle kommun ska få en utbildning med hög kvalitet.

Monica Ingman, biträdande förvaltningschef

Camilla Carlsson, chef för barn- och utbildningskontoret

Jenni Gunnberg, utvecklingschef förskola

Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola

Carina Nisén, kostchef

Sanna Bertilsson, arbetsmarknadschef

Nina Löwing, rektor

Ylva Eklund Magnusson, rektor

Mikael Löfgren, rektor

Johan Lundh, rektor

Morgan Olsson, biträdande rektor

Inger Lindström, rektor

Kristina Ingves, rektor

Stina Withfeldt, biträdande rektor

Katarina Danielsson, rektor

Gustav Hagerskog, rektor

Ola Nyström, biträdande rektor

Calle Skålén, biträdande rektor

Håkan Werme, rektor

Malin Brunzell, biträdande rektor

Anders Eldh, rektor

Anna-Karin Wiklander, biträdande rektor

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.