Äldreomsorgen ska inte säljas ut

Insändare
PUBLICERAD:
Äldreomsorgen ska enligt skribenterna, inte säljas ut utan bedrivas i kommunal regi.
Foto: Marina Johansson

Vid socialnämndens sammanträde 16 mars behandlades ärendet ”Upphandling Lindbacken”.

Lindbacken har sedan 2006 på upphandling av kommunen drivits av så kallade riskkapitalbolag. I dagsläget är det Vardaga AB som bedriver verksamheten. Deras avtal löper mellan 2016-2019 med option på två förlängningsperioder. Första förlängningsperioden löper t o m 2021-12-30 och andra förlängningsperioden löper t o m 1923-12-30.

Avtalet är nu inne på sin första förlängningsperiod och vid dagens sammanträde skulle nämnden fatta beslut om den andra förlängningsperioden skulle nyttjas eller ej.

Socialnämnden hade tre beslutsalternativ att ta ställning till:

1. Att använda andra förlängningsoptionen och låta Vardaga AB sköta driften av Lindbacken o m 2023-12-31.

2. Att välja att inte använda optionen om en andra förlängningsperiod med Vardaga AB gällande driften på Lindbacken och ge uppdrag åt socialförvaltningen att inleda arbetet med en ny upphandling av extern aktör av driften.

3. Att välja att inte använda option om en andra förlängningsperiod med Vardaga AB gällande driften på Lindbacken och ge uppdrag åt socialförvaltningen att återta driften i egen regi.

Vi socialdemokrater är emot att välfärden skall drivass av så kallade riskkapitalbolag vars motto är ”Högsta möjliga vinst till lägsta möjliga kostnad”.

För att generera vinst måste man göra besparingar. En rapport från fackförbundet Kommual 2018 visar på att vinst i äldreomsorgen i stor utsträckning kan kopplas till besparingar på löner, bemanning och arbetsmiljö. Vinstdrivande äldreomsorg erbjuder i genomsnitt sämre villkor på alla jämförbara områden. Exempel från Säffle: Säffle kommun har tagit beslut om att kött som tillagas i kommunens kök till skolor och äldreomsorg skall vara svenskt och i möjligaste mån närproducerat. Mycket bra. Maten är viktig för både ung och gammal . Detta lever Tegnérköket upp till genom att köpa närproducerat kött och värmlandspotatis samt mjölk från mejeriet i Värmlands Nysäter. Bröd köps från bageri i närliggande kommun.

Maten på Lindbacken inköps som halvfabrikat och tillagas av personalen. Likadant har gjorts från första stund verksamheten utlades på riskkapitalbolag. Alltså ingen närproducerad mat där och resurser tas från själva omvårdnaden. Hade man som kommunens äldreboende handlat mat från Tegnérköket hade detta också genererat fler arbetstillfällen. Potionspriset på maten kan också bli lägre med större produktion.

Säffle kommun har genomfört ”Projekt heltid” som innebär att alla inom omsorgen anställs på heltid med möjlighet för den som så önskar att ansöka om lägre arbetstid. Heltid som norm är inget som nuvarande utföraren av driften på Lindbacken har för avsikt att införa. Att också driva Lindbacken i kommunal regi skulle ge samordningsvinster.

I februari i år gjordes en tillsyn på Lindbacken av tjänstemän från socialförvaltningen. I denna tillsynsrapport fick Vardaga AB mycket kritik för sin skötsel av Lindbacken.

Smittskydd Värmland har också samma månad gjort tillsyn på Lindbacken och också rapporterat brister i verksamheten.

Att vid socialnämndens sammanträde ta ställning till om Vardaga AB då skulle få förtroende att genom option till 2023-12-30 fortsätta att sköta driften av Lindbacken var inte svårt.

En enig socialnämnd beslutade att Vardaga AB inte skulle få fortsatt förtroende utan sägas upp.

Kvar fanns då två alternativ. Dels att upphandla extern aktör igen eller att återta driften i kommunal regi.

Efter diskussion skedde omröstning. Den borgerliga alliansen bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Sjukvårdspartiet och Sverigedemokraterna förordade och röstade för att upphandling av extern aktör skulle genomföras.

Socialdemokraterna förordade och röstade för att återta driften av Lindbacken i egen regi.

Omröstningen gav 8 röster för alliansens förslag och 3 för socialdemokraternas. Därmed blev beslutet att extern aktör skall upphandlas för driften av Lindbacken.

Vi socialdemokrater reserverade oss mot beslutet med följande reservation:

”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om ny upphandling av särskilda boendet Lindbacken. Privat utförare kommer med största sannolikhet att bli ett s k riskkapitalbolag. Privata utförare som är aktiebolag skall enligt lagen generera vinst till ägarna. Det vanligaste sättet att generera vinst går ut över personalen och därmed omvårdnadstagarna. Osäkra arbetsförhållanden, fler omvårdnadstagare per personal, heltider ersätts med deltider, outbildad personal anlitas och så vidare. Listan kan göras mycket lång.

Detta ställer inte vi socialdemokrater upp på.

För oss är äldreomsorgen en hjärtefråga. Kontentan av detta är att vi anser att den så viktiga äldreomsorgen inte skall säljas ut utan bedrivas i kommunal regi som fungerar bra."

Lillie Karlsson

Agneta Dagobert

Birgitta Lidbeck-Davidsson

Eivor Karlsson

S-politiker i socialnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.