Stefan Ferger/Debatt: Krockande krisstöd sätter företagen i kläm

Debatt
PUBLICERAD:
Stefan Ferger, Ljudmakaren i Säffle AB, är talesperson för teknikleverantörernas samarbetsorganisation.
Foto: Alexander Lindhe

Under försommaren 2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till nästan fem miljoner svenska hushåll. Vi behövde vara bättre förberedda för att tillgodose grundläggande behov när viktiga samhällsfunktioner inte fungerade som vanligt, var budskapet.

Två år senare slog mycket riktigt en kris till, men det var inte spritkök och förbandslådor vi behövde, utan något helt annat.

LLB är en branschförening för företag som är verksamma inom professionellt ljud, ljus och bild – vi brukar kalla det för upplevelsebranschen. Hos oss finns runt 70 medlemsföretag som arbetar med tillverkning, försäljning eller uthyrning av utrustning, tjänster, installationer, evenemang, konserter, mötesteknik och flera andra områden. Det totala antalet företag i vår bransch är långt många fler.

Coronapandemin har varit en tuff period för många av dessa. Inga evenemang, teaterföreställningar eller konserter har genomförts på över ett år. Företagen som arbetar med att förse dessa med teknik och teknisk kompetens har helt, eller till stora delar, tappat sina intäkter.

De stöd som presenterats upplevs i huvudsak som svårtillgängliga eller i huvudsak inriktade mot företag med stora, fasta kostnader och många anställda. Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita, skrev i Dagens Industri den 25 april 2021 att det sjunkande antalet företag som söker omställningsstöd beror på att stödet i sin senaste variant blivit krångligare att ansöka om och ger sämre täckning än tidigare.

Vi känner igen den återkopplingen från våra medlemsföretag: I allmänhet upplevs det som krångligt att få del av stöden.

I höstas aviserade regeringen den närmare fördelningen av 1,5 miljarder kronor i krisstöd till kulturen. Statens kulturråd skulle fördela 881 miljoner kronor av det totala stödet och fick nu möjlighet att lämna stöd även till aktörer som var väsentliga för kulturområdet och har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang. Med det menades till exempel leverantörer av scenteknik, såsom ljud och ljus. Stödet kallas krisstöd för särskilda behov i kulturlivet.

Väldigt få av våra medlemsföretag har haft anledning att vara i kontakt med kulturrådet tidigare. Omvänt så är våra medlemsföretag en ny målgrupp för kulturrådet.

I en rapport, Krisstöd till kulturen 2020 – behov och utfall, skriver kulturrådet att 2 180 ansökningar om krisstöd för särskilda behov gjorts. 1 464 av dessa bifölls. Totalt söktes nästan 1,5 miljard i stöd, varav 440 miljoner beviljades. I genomsnitt beviljades drygt 30 000 kronor. Bidragen fördelas av kulturrådet utifrån prioriteringar i regleringsbrev från regeringen.

Vi menar att det finns påtagliga brister i systemet för att lämna krisstöd till våra medlemsföretag. Kulturrådet har nämligen fått i uppgift att bedöma verksamheter som myndigheten normalt sett inte arbetar med, utifrån prioriteringar som våra medlemsföretag å sin sida är obekanta med. Kopplingen mellan kultur och våra medlemmar är vag och finns egentligen enbart på så sätt att våra medlemmar har kunder som är verksamma inom kulturen.

För att dra saken till sin spets kan man likna det vid att Livsmedelsverket skulle hantera en eventuell nedläggelse av Bromma flygplats, bara för att det går att äta lunch i restaurangerna på flygplatsen.

För ett par veckor sedan höll kulturrådet en knastrig webbsändning, tillsammans med Skatteverket, för att reda ut hur krisstöd och omställningsstöd påverkar varandra. I efterhand har man nämligen kommit på att företagen riskerar att bli av med omställningsstödet som de sökte under förra året, om de beviljats krisstöd. Såsom stöden är utformade ska de som omfattas av krisstödet söka detta i första hand. Om kulturrådet beviljat stöd för fasta kostnader kan detta i vissa fall diskvalificera helt från omställningsstöd.

För de som beviljats krisstöd för perioden juni – juli 2020 räknas krisstödet av från omställningsstödet. Företag som beviljats krisstöd för perioden augusti 2020 – april 2021 och fått stöd för sådana fasta kostnader som omställningsstödet beräknas på genom krisstödet, blir skyldiga att återbetala omställningsstödet.

För någon vecka sedan rapporterade TT att företaget Soundforce i Linköping, riskerar att behöva betala tillbaka omställningsstöd på runt sju miljoner kronor på grund av en miljon kronor i krisstöd.

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att kulturrådet inte varit tydligare i sin information till företagare som behövt stöd hur krisstödet kan påverka omställningsstödet. Att sätta företagare, som redan befinner sig i kris, i kläm mellan olika myndigheter, tycker inte vi är acceptabelt. Vi är tveksamma till om sättet detta har hanterats på uppfyller kraven på förvaltningen som ställs i förvaltningslagen.

Därför har vi valt att anmäla kulturrådet till Justitieombudsmannen i syfte att få klarlagt på vilket sätt hanteringen brustit. Frågan är viktig, inte minst i den aspekten att om en myndighet har brustit i sina åligganden på ett sådant sätt att enskilda hamnar i kläm, är det inte mer än rimligt att myndigheten, eller i vart fall det allmänna, också tar på sig att lösa den uppkomna situationen.

Vi förstår att det är många inom det offentliga som arbetat för högtryck med att utforma nya regleringar på kort tid och att det är svårt. Men att i detta prekära läge låta felen drabba redan utsatta företag, som gjort sitt bästa för att ta hjälp i en svår situation, är magstarkt. Och vem vet, när MSB ger ut nästa utgåva av sin broschyr kanske i bästa fall också ett par kapitel om regeringens och myndigheternas arbete i kriser har lagts till.

Stefan Ferger

Ljus och Ljudmakaren i Säffle AB/LLB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.