Hoppa till huvudinnehållet

Enkät: Så vill partierna i Säffle utveckla skolorna

Publicerad:
Alla partier som idag är representerade i Säffles kommunfullmäktige har fått svara på frågor om hur de vill utveckla skolorna i kommunen.
Alla partier som idag är representerade i Säffles kommunfullmäktige har fått svara på frågor om hur de vill utveckla skolorna i kommunen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

ST har låtit representanter från alla partier som idag sitter i kommunfullmäktige i Säffle svara på frågor om hur de vill utveckla skolorna i Säffle kommun.

Hur vill ditt parti utveckla skolorna i Säffle kommun?

Liberalerna: Behovet av satsningar i skolan måste initieras av Barn- och utbildningsförvaltningen, som vet vad de behöver förbättra för att uppfylla skolans mål. Politiker har att skapa förutsättningar för att lösa förvaltningens behov, och detta måste göras i ett mycket nära samarbete med förvaltningen. Politiska initiativ och visioner som ej är förankrade hos förvaltningen och inte är baserade på fakta skall undvikas.

En nära förestående satsning är en ny förskola som skall ersätta den nuvarande förskolan Pluto. Här vill vi att mycket ansträngning skall läggas på att minska segregationen.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna i Säffle vill satsa på fler speciallärare och specialpedagoger, bland annat för att möjliggöra mindre undervisningsgrupper. Alla skolor i Säffle ska ha tillgång till särskilda undervisningsgrupper.

Sverigedemokraterna: Det handlar främst om att det behövs fler vuxna i skolan, vilket vi Sverigedemokrater jobbat mycket för genom att föreslå ökade resurser till utbildning. Vi behöver säkerställa att det finns tillräckligt mycket läxhjälp i skolan för att alla elever ska få chansen att klara målen. Jobba för långsiktiga läraranställningar för att få en kontinuitet i elevernas utbildning. Stor andel vikarier och terminsvisa anställningar kan leda till att uppföljningen och utbildningen försämras.

Vänsterpartiet: Vi anser att det viktigaste är att alla elever ska ha det stöd till den utveckling de har rätt till. För att få till detta anser vi att kommunens ekonomiska medel måste ses över och omfördelas på ett mer hållbart sätt. Nämnden behöver mer pengar för en hållbar verksamhet.

Lärcenter ska återgå till personlig undervisning. Om det är distansstudier ska en lärare finns tillgänglig mer än bara på mejl.

Den kommunala förskolan ska fortsätta ha hög kvalité. För att uppnå detta anser vi att en organisatorisk översyn behövs, där hänsyn till båda barnen och personal tas.

Centerpartiet: Vi vill prioritera tidiga insatser. Skapa förutsättningar för mindre grupper i förskola och skola. Ge alla elever möjlighet till läxhjälp. Sträva efter ett politiskt samarbete i Säffle för att finna breda långsiktiga, ekonomiska, uppgörelser som säkerställer kvalitet och trygghet för alla barn.

Sjukvårdspartiet: Vi skall på lång sikt prioritera de minsta barnen med en förskola och lågstadieskola med mindre grupper och kompetent personal.

På kort sikt behöver antal assistenter och pedagoger förstärkas. Och skolbiblioteken skall bemannas med bibliotekarier. Stor kraft skall läggas på de minsta barnen så att eventuella problem tidigt kan fångas upp, åtgärdas och följas upp.

Socialdemokraterna: Det behöver byggas en ny förskola på västra sidan. Pluto är sliten och omodern. Man måste hitta en annan lösning för de elever som har sin skolgång i Hus 5. Arbetet med Tingvallaskolans skolgård måste komma igång snarast.

Moderaterna: Genom tidiga insatser redan i förskolan. All forskning visar på att det är nyckeln till ett livslångt lärande. Rent konkret innebär det att tidigt se barn som har svårare för sig och stötta dem extra så de aldrig hamnar efter. De barn som ändå inte lyckas lösa läsa, skriva och räkna behöver ha tillgång till extra kunnig personal så som speciallärare. Elevhälsan är också en viktig bit i hela kakan, att tidigt hitta barn som av någon anledning har det jobbigt och anpassa skolgången för dem.

Sen ska vi fortsätta vara på tå när det gäller vuxnas lärande. Att möta näringslivet med rätt kompetens är nyckeln för hela kommunen

Flera partier tycker att tidiga insatser är viktiga för att fler elever ska nå kunskapsmålen i skolan.
Flera partier tycker att tidiga insatser är viktiga för att fler elever ska nå kunskapsmålen i skolan. Foto: Henrik Montgomery/TT

Hur ska fler elever lyckas nå kunskapsmålen?

Liberalerna: Vi vill lyssna på lärarna, eftersom det är de som vet vad som fungerar bäst i klassrummet. Vi vill behålla och locka hit bra och behöriga lärare till Säffle. Vi vill slå vakt om tvålärarsystemet, med två lärare i klassrummet. Vi vill inte ha för stora undervisningsgrupper. Satsa från tidig ålder på de barn som har svårt att hänga med. Läxhjälp och extrastöd i skolan behövs eftersom alla inte kan få hjälp med skolarbetet hemma. Mer undervisning i svenska behövs för nyanlända elever. Vi vill jobba för ökad närvaro, trivsel och studiero. Förhindra obehöriga att vistas på skolor, och minska vandalisering och nedskräpning. Vi vill ha fungerande skolbibliotek på våra skolor.

Kristdemokraterna: Skolan ska ha höga förväntningar på både elever och lärare och kunskapen ska stå i fokus. Kristdemokraterna i Säffle ser behovet av tidiga kunskapskontroller och stödinsatser. Alla elever i Säffle kommun ska testas för skrivsvårigheter.

Sverigedemokraterna: Nyckeln är att det sätts in insatser redan i förskolan, och då är det viktigt att vi får ner storlekarna på barngrupperna för att kunna se varje barns behov.

De många personalnedskärningarna i skolan har lett till att eleverna inte får den hjälp de behöver i skolan, och lärarna går på knäna. Vi behöver anställa fler lärare och säkerställa att de får ut det mesta av sin potential vilket i sin tur leder till att eleverna blir sedda och får den hjälp som behövs för att nå målen.

Vänsterpartiet: För att fler elever ska lyckas nå kunskapsmålen behövs det flera vuxna i skolan: lärare, specialpedagoger, assistenter, speciallärare.

Förvaltningen har varit väldigt klar och tydlig med att för närvarande bryter Säffle kommun mot både skollagen och barnkonventionen, som också är svensk lag, när elever som behöver extra stöd inte erbjuds detta. Och anledningen till att det inte ges det stöd elever behöver är budgeten.

Vi i Vänsterpartiet i Säffle anser därför att det är viktigt att budgeten för skolförvaltningen anpassas till reella behov bland Säffles skolelever.

Centerpartiet: Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund man har, om man bor i staden eller på landsbygden när det handlar om rätten till likvärdig skola. Skolan måste ha resurser att kunna se till varje elevs behov och möjliggöra för alla elever att kunna nå de uppsatta kunskapsmålen.

Sjukvårdspartiet: Behöriga duktiga lärare och assistenter. Viktigt är att sätta in resurserna på de små barnen. Viktigt är också att informera och få vårdnadshavarna att förstå vikten av att eleverna tar skolarbetet på allvar.

Socialdemokraterna: Viktigast är tidiga insatser, redan i förskolan. Det måste finnas fler vuxna i skolan, både fler lärare och annan personal. Enligt lagen har alla elever rätt till hjälp för att kunna nå målen, Säffle kommun lever i dagsläget inte upp till det målet. I vår budget finns därför extra pengar till fler vuxna i skolan. Annars blir inte skolan likvärdig.

Moderaterna: Tidiga insatser är det absolut viktigaste. Sen vill vi Moderater ha 2-läraresystem i kärnämnena matte, svenska och engelska. Stärka elevhälsan så barn och ungdomar ska få rätt förutsättningar. Stå upp för räkna, skriva och läsa garantin. Fortsätta med mer styrda rastaktiviteter som får barn mer naturligt att röra på sig och samtidigt se till att vi har skolgårdar som inbjuder till aktivitet och lek.

Under den gångna mandatperioden fanns en diskussion om nedläggning av Botilsäters skola, men man beslutade att skolan att inte gå vidare med det förslaget. I ST:s enkät svarar flera partier att bygdeskolorna ska vara kvar så länge det är möjligt att undervisningen kan bedrivas med samma kvalitet som kommunens andra skolor.
Under den gångna mandatperioden fanns en diskussion om nedläggning av Botilsäters skola, men man beslutade att skolan att inte gå vidare med det förslaget. I ST:s enkät svarar flera partier att bygdeskolorna ska vara kvar så länge det är möjligt att undervisningen kan bedrivas med samma kvalitet som kommunens andra skolor. Foto: Claes Österman

Säffle är en kommun med många skolenheter. Ska kommunen satsa på att alla bygdeskolor ska finnas kvar?

Liberalerna: Säffle kommun har relativt sett höga kostnader för skollokaler, eftersom vi har många små skolor. Detta gör att det finns för lite pengar till själva undervisningen. Vårt ansvar är att eleverna får den utbildning de har rätt till. Ett sådant ansvar måste väga tyngst. Samtidigt sker mycket av inflyttningen till Säffle till landsbygden, så det är viktigt att behålla bygdeskolorna på de platserna. Just nu har kommunen många nyanlända elever som behöver mycket resurser för att klara undervisningen. Detta är möjligen övergående och vi behöver tänka långsiktigt så att vi inte lägger ner skolor som vi om några år skulle ha haft möjlighet att behålla.

Kristdemokraterna: Ja, ingen kommunal skola ska läggas ner. Säffle kommun är en landsbygdskommun med stora avstånd och då måste det få finnas skolor i varje kommundel. Detta är en viktig demokratifråga. Kristdemokraterna anser att skolan är en central del i att värna om en fortsatt levande landsbygd i hela kommunen.

Sverigedemokraterna: Det är viktigt att hela kommunen kan leva, och att ge möjlighet för föräldrar och elever att välja mindre enheter och där spelar landsbygdsskolorna en viktig roll. Sverigedemokraterna kommer alltid jobba för att bevara bygdeskolorna.

Vänsterpartiet: Vi i Vänsterpartiet är för bygdeskolor, förutsatt att kvaliteten kan tillgodoses. Det är viktigt att eleverna i Säffles alla skolor för en undervisning som bygger på kvalitet och inte på budgetkrav. Vi anser också att det är också av stor viktighet att alla skolor i Säffle fungerar och är goda arbetsplatser för personalen.

Centerpartiet: Centerpartiet vill att förskolor och skolor ska finnas där eleverna bor. Vi vill därför med kraft värna om våra landsbygdsskolor så länge som de anses vara pedagogiskt försvarbara. Vi vill i Säffle också att Kulturskolan ska kunna bedriva undervisning på skoltid för att nå elever i hela kommunen.

Sjukvårdspartiet: Byskolorna skall vara kvar så länge de kan hålla samma kvalitet som skolorna i tätorterna. Det är viktigt att alla elever i hela kommunen får samma tillgång till bra undervisning.

Socialdemokraterna: Skolor ska finnas där det finns barn.

Moderaterna: Vi moderater tror på likvärdighet för alla barn, då ska man även ta hänsyn till att vi är en stor kommun med långa avstånd och barn mellan 6-9 år ska inte behöva åka buss eller taxi 2-3 timmar per dag bara för att ta sig till skolan. Det är en dyr skolform vi har och det frestar på, men vi tror ändå att närheten för barnen och att alla inte passar in i stora skolor utan trivs bättre på mindre enheter. Så länge det bär sig och barn och personal trivs så håller vi på de grundskoleenheter vi har.

Morgongympa på Tveta friskola, en av kommunens friskolor (arkivbild). Enligt ST:s enkät är alla partier utom Vänsterpartiet positiva till de friskolor som finns idag i kommunen.
Morgongympa på Tveta friskola, en av kommunens friskolor (arkivbild). Enligt ST:s enkät är alla partier utom Vänsterpartiet positiva till de friskolor som finns idag i kommunen. Foto: Jenni Jansson

Hur ser ditt parti på friskoleverksamheten i kommunen?

Liberalerna: Vi är positiva. Friskolor ger ökad valfrihet för elever och personal. Friskolorna i exempelvis Långserud och Tveta möjliggör inflyttning av barnfamiljer till dessa områden.

Kristdemokraterna: Vi ser positivt på fristående skolor och värnar om föräldrars rätt att få välja vilken skola som deras barn ska få gå i. Säffles två fristående skolor är ju faktiskt ett resultat av att centerstyrda Säffle valde att lägga ner dessa två landsbygdsskolor.

Sverigedemokraterna: Vi anser inte att driftsformen behöver definiera huruvida verksamheten är bra eller dålig, och så länge som skolan går ihop och erbjuder kvalitativ undervisning så är vi positiva till dem, oavsett om det är privat eller kommunal drift. Däremot kan en ökad andel privat styrning leda till att kommunen får svårt att optimera och organisera utbildningen utifrån ändrade förutsättningar. Det är värt att ta i beaktan.

Vänsterpartiet: Investeringar i den kommunala verksamheten måste enligt lagen även ges till det privata, vilket betyder att det blir svårt att investera och göra förbättringar i vår kommunala verksamhet. Vi anser att skolan ska drivas av kommunen, inte av privata aktörer som främst har som mål att göra vinster. En annan svårighet med friskolor är att de i stor grad väljer vilka elever de vill ta in, vilket kan innebära att dessa skapar oönskad segregation i samhället.

Centerpartiet: Vi vill att olika aktörer ska ha möjlighet att bedriva förskole- och skolverksamhet. I Säffle kommun har flera förskole- och skoletableringar varit avgörande för bygdens fortlevnad och utveckling. Vi vill också stärka Skolinspektionens möjlighet att kunna agera mot skolor med brister.

Sjukvårdspartiet: Friskolorna i vår kommun kan inte jämföras med de stora privata skolkoncernerna. Vi värnar också om dem liksom de kommunala skolorna som ändå utgör stommen då kommunen har det yttersta ansvaret för en bra skola för barn i alla åldrar. Friskolorna utgör ett bra komplement för ett attraktivt Säffle och de ska vara kvar.

Socialdemokraterna: Vi har i princip inget emot friskolor. Vi vänder oss dock starkt emot friskolor som aktiebolag, ibland med utländska ägare, som delar ut våra skattepengar som vinster. I Säffle finns inga såna friskolor.

Moderaterna: Vi har flera friskoleenheter inom för- och grundskolan som fungerar väldigt bra. Vi har godkänt nybyggnation och utökning av antal platser när de visar att det finns ett underlag och de följer lagar och regler. Vi som parti ska inte avgöra utan det är vi helt övertygade om att varje enskild enhet klarar av. Det är ekonomiska föreningar som driver dessa enheter med ett stort engagemang, ofta på landsbygden.

Flera partier tycker att Herrgårdsgymnasiet inrikta sig framförallt på de yrkesförberedande programmen. Men det finns också förslag om nya gymnasieprogram med idrott- och kulturprofil.
Flera partier tycker att Herrgårdsgymnasiet inrikta sig framförallt på de yrkesförberedande programmen. Men det finns också förslag om nya gymnasieprogram med idrott- och kulturprofil. Foto: Jenni Jansson

Hur ska Herrgårdsgymnasiet utvecklas i framtiden?

Liberalerna: Utbildningsutbudet bör anpassas efter näringslivet och kommunerna i närområdet, för att utbildningarna skall leda till riktiga jobb, och för att trygga tillgången på kompetens. Vi vill behålla och utveckla de program som vi historiskt har haft framgång med, och vi vill kunna erbjuda specialprogram som kanske inte finns på andra gymnasium i närheten.

Nya program skulle kunna vara utbildning av produktionstekniker och högt kvalificerade maskinoperatörer. Oavsett laxfabrikens vara eller inte vara, så bör utbildningar för små- och storskalig livsmedelsproduktion vara intressant för en växande framtidsbransch. En utbildning för styrning och reglering i processindustri skulle vara passande för flera företag i Säffle och närområdet.

Kan Säffle kommun med vårt fina badhus få ett simgymnasium?

Kristdemokraterna: Med tanke på det återkommande låga intresset för att studera på de högskoleförberedande programmen, tror vi att rätt väg för Herrgårdsgymnasiet framöver är att enbart erbjuda och fokusera på yrkesförberedande program. Sedan vill vi gärna se en fortsatt samverkan med Åmåls kommun och Karlbergsgymnasiet.

Sverigedemokraterna: Prio ett är att fokusera på de yrkesförberedande programmen där vi redan idag är väldigt duktiga. Det har flertalet år i följd visa sig att studieförberedande program inte kunnat etablerats till följd av lågt söktryck och är därför inget som vi idag ser prioriterat att lägga resurser på. Ett exempel på hur man kan utöka attraktiviteten är att se över möjligheterna att erbjuda gratis körkort för alla yrkesförberedande program då arbetsgivare ofta kräver att arbetstagarna har körkort.

Vänsterpartiet: Herrgårdsgymnasiet behöver utvecklas med attraktiva linjer och vi vet att Säffle har ett starkt kulturliv, detta skulle kunna vara en grund för en kultur- och konstlinje. Det finns även en stark idrottsrörelse i Säffle och även en ny simhall, vilket även öppnar för satsning på en idrottslinje eller en simlinje. I tillägg bör det fortsatt satsas på transport- och bygg, anlägg linjerna, då dessa är attraktiva.

Centerpartiet: Vårt gymnasium är allt viktigare för att få fler i arbete. Vi ser gymnasiets framtid som ett centrum för unga och vuxnas lärande. Utbildning är den bästa vägen till integration, egenförsörjning och arbete. Vi ska stärka våra utbildningar så att vi attraherar våra egna ungdomar och ungdomar från andra kommuner att välja Herrgårdsgymnasiet. Herrgårdsgymnasiet ska dessutom utvecklas tillsammans med Lärcenter, Lernia, Säffle Industricenter och näringslivet till en viktig resurs i näringslivets kompetensförsörjning för att få fler i arbete och egenförsörjning.

Sjukvårdspartiet: Herrgårdsgymnasiet skall profilera sig som ett gymnasium med praktiska linjer – ett yrkesgymnasium. Idag råder det brist på hantverkare av alla slag, chaufförer och även undersköterskor. Det är utbildningar som ger jobb som det idag är brist på.

Socialdemokraterna: Herrgårdsgymnasiet ska vara förstahandsvalet för våra ungdomar. Alla elever ska få den hjälp de behöver för att få ett fullständigt gymnasiebetyg. De kan då direkt gå ut i arbete eller till fortsatta studier, mycket bättre och billigare än att reparera betygen i efterhand, även om den möjligheten också ska finnas i form av vuxenutbildning. Vi vill också ha ett större samarbete med näringslivet för att möta upp mot deras behov av rätt utbildad arbetskraft.

Moderaterna: Under denna mandatperiod har vi lagt många förslag om hur man ska kunna utveckla Herrgårdsgymnasiet, tyvärr har inte våra egna ungdomar sett fördelarna med att gå här i Säffle utan de söker sig till andra huvudmän. Vi kommer ändå inte lägga oss ner utan vi kommer fokusera på det som vi är bra på och tillsammans med Lärcenter som nu huserar i samma lokaler ska det bli en nod i Värmland för unga och vuxnas lärande.

Artikeltaggar

PolitikSäffleSkola och utbildningVal 2022

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.