Hoppa till huvudinnehållet

Synpunkter på nya E45: ”Hastighetskameror bör installeras”

Publicerad:
 Säffle kommun skickade under sommaren in några synpunkter på den fastställda vägplanen E45 Säffle-Valnäs. (arkivbild)
Säffle kommun skickade under sommaren in några synpunkter på den fastställda vägplanen E45 Säffle-Valnäs. (arkivbild) Foto: Nathalie Forsström

I nuläget håller Trafikverket på att fram en vägplan för delsträckan Säffle-Hammar och bygghandling för delsträcka Hammar-Valnäs. Säffle kommun skickade under sommaren in några synpunkter på den fastställda vägplanen E45 Säffle-Valnäs och i början av oktober är ett möte med Trafikverket inplanerat.

Just nu arbetar Trafikverket med detaljprojektering av trafiklösningarna på de delar av E45 som går genom Säffle och Värmlandsbro. I det arbetet har man tagit beslutet att behålla hastighetsbegränsningen genom de tättbebyggda områdena. Detta beslut togs i juni. Den tillåtna hastigheten kommer därmed fortsättningsvis att vara 70 kilometer i timmen.

”Kommunen anser att hastighetskameror bör installeras så att hastighetsgränsen efterlevs genom Värmlandsbro, vilket skulle främja trafiksäkerheten och bullernivån. Vidare anser kommunen att ett mitträcke bör anläggas genom Värmlandsbro i så stor omfattning som möjligt för att minska risken för omkörningar och höga hastigheter.” skriver kommunen i sina synpunkter till Trafikverket.

Moelven behöver parkeringen

Längs E45 finns flera företag - bland annat Moelven Byggmodul AB, Grön Ko Café & Saluhall, AP Däckservice - som alla är helt beroende av välfungerande av- och påfarter. Det är en del som Trafikverket jobbar med - hur ska vägen och vägkorsningarna utformas i detalj?

Moelven arrenderar parkeringen på Norra Östbro 1:2 mellan E45 och järnvägen. I Trafikverkets förslag till vägplan är denna parkering inte avsedd för fortsatt parkering.

”Det medför stora problem för Moelven Byggmodul AB:s anställda och deras parkeringsmöjligheter då ungefär hälften av deras personal brukar den ytan.” skriver kommunen. Önskemålet är att Trafikverket fortsatt tillåter Moelven att arrendera parkeringen och istället anlägger en övervakad järnvägsövergång med bommar - istället för den obevakade - som möjliggör en säker passage över järnvägen.

Kommunen framhåller att cirka 200 fordon förväntas anlända vid skiftstart om alla ska parkera väster om järnvägen. Utöver detta ankommer det cirka 25 stycken lastbilar per dag för leverans och avhämtning. Ytterligare pendlar privatpersoner till och från sin arbetsplats på den sträckan, vilket gör vägen mycket trafikerad.

”Största problemet med vägplanen är borttagandet av den södra parkeringen. ” (arkivbild)
”Största problemet med vägplanen är borttagandet av den södra parkeringen. ” (arkivbild) Foto: Claes Österman

Moelven själva meddelade till kommunen att ”största problemet med vägplanen är borttagandet av den södra parkeringen. De är förstående gällande risken med järnvägsövergången men att nedstängningen av parkeringen innebär att cirka 200 fordon dagligen ska ut och in över järnvägen.” De påpekade också att sträckan från E45 till järnvägen är alldeles för kort, samtidigt som man behöver ta hänsyn till mötande trafik. ”Slutligen anförde Moelven att trafiksäkerhetskameror bör installeras i båda riktningar vid infart då vägen inte anses vara säker.”

Kommunen önskar att Trafikverket gör en analys av trafikflöden, trafiksimulering,köbildning för in- och utfarten till Moelven Byggmodul AB i samband med skiftstart. ”Kommunen är mycket angelägen om att en av kommunens största arbetsgivare ges goda förutsättningar att fortsätta driva och utveckla sin verksamhet på ett bra sätt”

Oroliga över hastigheten

Grön Ko meddelade kommunen att deras trafiksituation vid saluhallen är ansträngd. Besökare måste stanna för mötande trafik för att svänga in och ut ifrån deras parkering, vilket är en trafikfara - det finns ingen vänstersvängsfil att nyttja.

”De är oroliga över deras trafiksituation som dels ökar och dels den hastighet på 70 kilometer i timmen som föreligger. Grön Ko menar att hastigheten skulle behöva vara kilometer i timmen för att göra trafiksituationen något säkrare.”

AP Däckservice å andra sidan, meddelar till kommunen att de var nöjda med den ”spanska-svängen” som var inritad i planen som blivit presenterade för dem.

Kommunen anser att hastighetskameror bör installeras så att hastighetsgränsen efterlevs genom Värmlandsbro - det tycker även Moelven. (arkivbild)
Kommunen anser att hastighetskameror bör installeras så att hastighetsgränsen efterlevs genom Värmlandsbro - det tycker även Moelven. (arkivbild) Foto: Nathalie Forsström

Förordar tunnel/viadukt

Trafikverket håller på att studera hur bullerskyddsåtgärder som vallar och bullerskyddsplank kan ges ett trevligt intryck. Man försöker också hitta ett sätt så att gång- och cykelbron i Värmlandsbro, med dess tillfarter, kan smälta in så bra som möjligt i området. Förslag på planteringar av träd och buskar ses också över.

I kommunens skrivelse står följande: ”E45 präglar delar av Värmlandsbro negativt och det är viktigt att en ombyggnad av E45 kan tillföra värden i form av fin gestaltning och minskat buller. Kommunen har också en förhoppning om att kunna skapa möjligheter för utveckling av ett småskaligt centrum i anslutning till GC-passagen.”

Kommunen förordar en tunnel eller viadukt istället för en bro - som är Trafikverkets förslag - då en bro tar för mycket mark i anspråk och förfular området. ”Om en tunnel/viadukt inte är tekniskt genomförbar så bör stor vikt läggas vid att utforma bron och dess ramper på ett så bra sätt så att det skapar andra värden för närboende”

Allmänhetens granskning

Ett samråd för delen Säffle-Hammar hölls den 14 och 15 mars i Värmlandsbro och Säffle. Enligt tidsplanen är man nu vid punkten ”allmänhetens granskning av vägplan”. Denna fortlöper över vinter/vår 2024. Under granskningstiden har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på vägplanen. Trafikverket planerar sedan att kunna skicka in vägplanen för fastställelse sommaren 2024.

Vad det gäller sträckan Säffle - Värmlandsbro så har kommunen ”i skrivande stund inga synpunkter men önskar att Trafikverket ska ta fram så bra lösningar som möjligt för berörda parter längs sträckan”.

I sin skrivelse avslutar kommunen med följande: ”Avslutningsvis ifrågasätter kommunen varför inte fler fastighetsägare mellan E45 och järnväg erbjudits inlösen eftersom deras boendemiljö måste vara svår att åtgärda.” Kommunen skriver att de förstår att det blir en utgift men att kostnader för inlösen borde ”till del kompenseras av minskade anläggningskostnader för bullerskydd och nya väganslutningar samt minskade kostnader framtida underhåll av dessa anläggningar.”

ETAPP 2

Sträckan Säffle–Hammar

Den elva kilometer långa sträckan mellan Säffle och Hammar ska byggas om till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten.

Vi kommer att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro. Kollektivtrafiken är ett annat område som vi arbetar med. Vi kommer att se över hållplatslägen och arbetar för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Vägen kommer till största delen att gå i befintlig sträckning men på några ställen kommer kurvor att rätas ut. Vi planerar också för en en faunapassage på sträckan, det vill säga en planskild överfart för djur där de kan korsa vägen på ett säkert sätt.

Källa: Trafikverket

ETAPP 3

Sträckan Hammar–Valnäs

Den fem kilometer långa landsvägen blir mötesfri. En del kurvor kommer att rätas ut men i övrigt kommer vägen i huvudsak att gå i befintlig sträckning. Djuren får en egen överfart för att kunna korsa vägen säkert och kollektivtrafiken förbättras vad gäller tillgänglighet, hållplatslägen och pendelparkeringar.

Vägplanen för sträckan har vunnit laga kraft. Nu pågår arbetet med att ta fram ritningar och handlingar för byggnation.

Källa: Trafikverket

Artikeltaggar

E45Grön KoMoelven Byggmodul ABSäffleSamhälleTrafikTrafikverketVärmlandsbro

Så här jobbar Säffle-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.